Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

H ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΙΖ΄ ΕΠΚΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου « Δίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων» (κωδ. Πράξης 2013ΣΕ01480007), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης Σαραντα Μία χιλιάδων Οκτακοσίων Ενενήντα Ευρώ (41.890,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

diak.logis_.ylikou.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση