Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Προκαταρκτική Διαβούλευση Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'», προχωράει σε προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, με αντικείμενο έργου την «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και ειδικών εξωτερικών φωτιστικών συστημάτων», συνολικού προϋπολογισμού 1.370.967,74 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%). Η Πράξη «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έναρξη διαβούλευσης: 19/07/2017
Λήξη διαβούλευσης: 18/08/2017

Η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το έντυπο υποβολής προτάσεων/ παρατηρήσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22,36 και 37 του ν. 4412/2016 (ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeli...)

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση