Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια κονιών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το σύνολο της διακήρυξης για την προμήθεια κονιών (θηραϊκή γη, θραύσμα πωρολίθου, λευκό τσιμέντο, πηλός, αδρανή) για την κατασκευή τεχνητών λίθων και λοιπών συμπληρωματικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, την κατασκευή των υποβάσεων των ψηφιδωτών, τις συμπληρώσεις αρχαίων μελών (CPV: 44100000-1 «Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη», 44200000-2 «Δομικά υλικά», 14212200-2 «Αδρανή υλικά», 242000006 «Χρώματα και χρωστικές ουσίες»), για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση Δ.1» (ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία").

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί από την υπηρεσία οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού, τα οποία δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.aigai.gr με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr, στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις)

Στον παρακάτω σύνδεσμο αναφέρονται οι όροι υποβολής σχολίων σε Δημόσιες Διαβουλεύσεις:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scope...

Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 25-10-2017 ημέρα Τετάρτη έως και 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα.

2017-10-24-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΝΙΩΝ.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση