Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός της Πράξης "Δίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων", με αντικείμενο έργου "Εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου, παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων, κινούμενης εικόνας, διαδραστικών εκθεμάτων, εφαρμογών για smartphones, augmented reality, audio guide και ήχων", συνολικού προϋπολογισμού 513.414,63 ευρώ (με δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς ΦΠΑ 23%).

Η Πράξη "Δίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων" είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σκοπός του Δικτύου Εικονικής Περιήγησης είναι η δημιουργία υλικού και περιεχομένου δημοσιότητας-προώθησης, ώστε να αναδειχθούν διαδρομές του αρχαίου βασιλείου των Μακεδόνων στην Κεντρική Μακεδονία. Το υλικό αυτό μέσω του διαδικτύου, αλλά και των εφαρμογών που προβλέπονται να υλοποιηθούν για τους επισκέπτες των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που εντάσσονται στο Δίκτυο και αποτελούν σημεία -σταθμούς για τον επισκέπτη, θα είναι προσιτό σε όλους τους Έλληνες, καθώς και σε εκατομμύρια επισκέπτες (εικονικούς όσο και επισκέπτες του φυσικού χώρου) από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του ολοκληρωμένου δικτύου μνημείων - αρχαιολογικών χώρων - μουσείων, θα προβάλλονται επίσης τμήματα της ιστορίας στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η δυνατότητα νοητικής ή φυσικής πρόσβασης των επισκεπτών σε αυτά. Αυτό οφείλεται είτε στη μη διάχυση μίας αμειγούς επιστημονικής γνώσης, η οποία θα μεταδίδεται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι προσιτή και εύλιπτη από ένα μη εξειδικευμένο κοινό, είτε αφορά σε εσωτερικά μνημείων των οποίων δεν είναι εφικτή η υλική αποκατάστασή τους και η υπάρχουσα εικόνα δεν είναι ολοκληρωμένη, είτε γιατί για διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή η είσοδος σε αυτά.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Έναρξη διαβούλευσης: 29/04/2014
Λήξη διαβούλευσης: 13/05/2014 (και μέχρι ώρα 15.30)

Η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα υποβολής σχολίων και αποστέλλοντάς τη στην ηλεκτρονική διεύθυνση izepka@culture.gr, με θέμα «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης έργου: Δίκτυο εικονικής περιήγησης στο αρχαίο βασίλειο των Μακεδόνων - Εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου, παραγωγή ψηφιακών αναπαραστάσεων, κινούμενης εικόνας, διαδραστικών εκθεμάτων, εφαρμογών για smartphones, augmented reality, audio guide και ήχων».

Η παρούσα αναγγελία θα αναρτηθεί :
στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης http://www.aigai.gr
στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση": http://www.digitalplan.gov.gr

τεύχος Α σχεδίου.pdf τεύχος Β σχεδίου.pdf τεύχος Γ σχεδίου.pdf Φόρμα υποβολής σχολίων.doc

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση