Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός της Πράξης "Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο", με αντικείμενο έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων", συνολικού προϋπολογισμού 260.162,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 23%). Η Πράξη " Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο" είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

Έναρξη διαβούλευσης: 12/02/2016
Λήξη διαβούλευσης: 14/03/2016 (και μέχρι ώρα 15.30)

Η υποβολή των σχετικών προτάσεων/παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα υποβολής σχολίων και αποστέλλοντάς τη στην ηλεκτρονική διεύθυνση efahma@culture.gr, με θέμα «Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης έργου: Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων».

Η παρούσα αναγγελία θα αναρτηθεί :
- στην ιστοσελίδα του Φορέα Υλοποίησης http://www.aigai.gr
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού http://www.yppo.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.pdf ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ.pdf ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ.doc

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση