Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Τακτικού Διαγωνισμού για την αναβάθμιση και επέκταση συστημάτων ασφαλείας χώρων ΕΦΑ Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων ασφαλείας σε επιλεγμένους χώρους ευθύνης της υπηρεσίας», CPV:35120000-1 Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας και CPV:5061000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ασφαλείας, προϋπολογισμού 73.805,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 18-07-2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12-07-2019
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

2.- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση