Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και ειδικών φωτιστικών συστημάτων εκθεσιακών χώρων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'», CPV: 39154000 Εξοπλισμός εκθέσεων, προϋπολογισμού 1.370.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 24-10-2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18-10-2019
Επισυνάπτονται η Διακήρυξη και τα Παραρτήματα του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΧΕΔΙΑ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΧΕΔΙΑ 2.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση