Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προστασίας και τεκμηρίωσης βορείου πρανούς του χώρου όπου εδράζεται το μνημείο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προστασία και τεκμηρίωση του βορείου πρανούς του χώρου όπου εδράζεται το μνημείο του Ανακτόρου των Αιγών (CPV 45212314-0 "Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία"), προϋπολογισμού 161.290,32 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση Δ.1», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27-02-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21-02-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση