Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια συρματοκιβωτίων με λίθινη πλήρωση (ζαρζανέτια)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια συρματοκιβωτίων με λίθινη πλήρωση (ζαρζανέτια) (CPVCPV: 71351914-3 «Αρχαιολογικές Υπηρεσίες» CPV: 44333000-3 «Σύρμα»), προϋπολογισμού 84.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση Δ.1», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 21-03-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15-03-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΖΑΡΖΑΝΕΤΙΑ ΜΕ ΑΔΑ -ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση