Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος και οπλισμού και για εργασίες αντιστήριξης και θεμελίωσης στεγάστρου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια σκυροδέματος και οπλισμού και εργασίες αντιστήριξης και θεμελίωσης στεγάστρου για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση πρανούς και δημιουργία υπαίθριας – ημιυπαίθριας έκθεσης γλυπτών στη νότια αυλή του Αρχαιολογικού Μουσείου Βέροιας» (CPV : 71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συμπληρωματικά CPV: 45112000-5, Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, CPV: 44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος), προϋπολογισμού 127.822,58 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 07-06-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01-06-2018
Επισυνάπτονται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα κατασκευαστικά σχέδια

2.- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΙΧΟΣ ΑΜΒ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed(reduced).pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Κατασκευαστικά σχέδια.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση