Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων – τμήματα 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 16 για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'», CPV τμημάτων: 38433000, 42610000, 42924200, 44514000, 35110000, 37820000, 30190000, 42652000, 31681410, 42417300, προϋπολογισμού 57.274,36 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 04-04-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 29-03-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Διακήρυξη με ΑΔΑ και ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση