Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών αρμολόγησης και ενεμάτωσης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή αναδόχου που αφορά την εκτέλεση εργασιών αρμολόγησης και ενεμάτωσης τοιχοποιιών και θόλων του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού Βέροιας (CPV: 71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες - CPV: 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης), εκτιμώμενου συνολικού κόστους εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου 2017ΣΕ01400019 «Αποκατάσταση Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού Βέροιας».

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-05-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25-04-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

2. Διακήρυξη Δίδυμα Λουτρά με αδα και αδαμ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση