Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη μετάφραση ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις με προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας (Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την επιλογή αναδόχου που αφορά την «Μετάφραση ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακής πύλης στην αγγλική γλώσσα» στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Μεταφράσεις κειμένων και λημμάτων του έργου «Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουμένη» (CPV:71351914-3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, CPV:79530000-8 Μεταφράσεις), προϋπολογισμού 72.580,65€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 27-02-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21-02-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_SIGNED.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση