Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανοξείδωτου οπλισμούγια την ισχυροποίηση των τεχνητών λίθων και των χυτών συμπληρωματικών αρχιτεκτονικών μελών , προϋπολογισμού 38.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση .1», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 23-01-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17-01-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση