Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και ειδικών φωτιστικών συστημάτων εκθεσιακών χώρων για τις ανάγκες του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β'» (CPV: 39154000 Εξοπλισμός εκθέσεων), προϋπολογισμού 1.370.967,74 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 02-08-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27-07-2018
Επισυνάπτονται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού και Παραρτήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΧΕΔΙΑ.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΧΕΔΙΑ II.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση