Αιγές

Η βασιλική πρωτεύουσα των Μακεδόνων

Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια κονιών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΙΩΝ (ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ, ΘΡΑΥΣΜΑ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ, ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΔΡΑΝΗ), ΤΜΗΜΑ Β" (CPV: 44100000-1 «Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη», CPV: 44200000-2 «Δομικά υλικά», CPV 14212200-2 «Αδρανή υλικά», CPV 24200000-6 «Χρώματα και χρωστικές ουσίες»), προϋπολογισμού 593.445,16 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου Αιγών – Φάση Δ.1», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29-08-2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23-08-2018
Επισυνάπτεται η Διακήρυξη του Διαγωνισμού

2.-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΝΙΕΣ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ_signed.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση