Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ SMARTPHONES, AUGMENTED REALITY, AUDIO GUIDE ΚΑΙ ΗΧΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή: ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 473.414,63 (χωρίς ΦΠΑ)
Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 40.000,00 ( χωρίς ΦΠΑ)
Διάρκεια: 8 μήνες
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής
Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Διενέργεια Διαγωνισμού: 21/11/2014

Σκοπός του έργου «Δίκτυο Εικονικής Περιήγησης στο Αρχαίο Βασίλειο των Μακεδόνων» είναι η δημιουργία υλικού και περιεχομένου δημοσιότητας-προώθησης, ώστε να καταστούν εφικτές οι ενέργειες δημοσιότητας για την ανάδειξη των διαδρομών του αρχαίου βασιλείου των Μακεδόνων στην κεντρική Μακεδονία. Το υλικό αυτό μέσω του διαδικτύου, αλλά και των εφαρμογών που προβλέπονται να υλοποιηθούν για τους επισκέπτες των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που εντάσσονται στο «Δίκτυο» και αποτελούν σημεία «στάσεις» του επισκέπτη, θα είναι προσιτό σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατομμύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του ολοκληρωμένου «Δικτύου» μνημείων - αρχαιολογικών χώρων - μουσείων θα προβάλλονται επίσης, τμήματα της ιστορίας στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η δυνατότητα νοητικής ή φυσικής πρόσβασης των επισκεπτών σε αυτά. Αυτό οφείλεται είτε στη μη διάχυση μίας αμιγούς επιστημονικής γνώσης, η οποία θα μεταδίδεται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι προσιτή και εύληπτη από ένα μη εξειδικευμένο κοινό, είτε αφορά σε εσωτερικά μνημείων των οποίων δεν είναι εφικτή η υλική αποκατάστασή τους και η υπάρχουσα εικόνα δεν είναι ολοκληρωμένη, είτε γιατί για διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή η είσοδος σε αυτά.

Παράλληλα, σκοπός της δημιουργίας του «Δικτύου» είναι η δημιουργία ταυτότητας προορισμού και η προώθηση μιας ενδιαφέρουσας και ελκυστικής εικόνας για την περιοχή, αρχικά μέσω του διαδικτύου και τη δημιουργία μίας
ψηφιακής βιωματικής ξενάγησης, η οποία θα προτρέπει και θα προκαλεί τον «διαδικτυακό» επισκέπτη στο να επισκεφθεί ως φυσικός επισκέπτης πλέον, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, τα μουσεία και το φυσικό χώρο της
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία αυτά εντάσσονται (Δίκτυο). Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο, οι προτεινόμενες εφαρμογές θα πρέπει να δημιουργούν μια ψηφιακή διαδρομή-βιωματική ξενάγηση στο αρχαίο Βασιλείο
των Μακεδόνων, η οποία θα λειτουργεί σαν αδάπανη, ευπρόσιτη και συνεχής προβολή-διαφήμιση προς ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο κοινό και εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτό θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του για μια επίσκεψη στον
πραγματικό γεωγραφικό χώρο, ενισχύοντας παράλληλα την κινητικότητα των επισκεπτών προς την ευρύτερη περιοχή.

Για τους παραπάνω λόγους το έργο αφορά την παραγωγή περιεχομένου με μνημεία και χώρους που θα αποτελέσουν συστατικά - στάσεις του ολοκληρωμένου δικτύου περιήγησης σε ένα “διαδραστικό ψηφιακό χάρτη” της
κεντρικής Μακεδονίας, ώστε ο επισκέπτης να αποκτά μια συνολική αντίληψη για το θέμα και το χώρο, αρχικά μέσω της διαδικτυακής επίσκεψης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσω και των άλλων προβλεπόμενων εφαρμογών,
στο φυσικό χώρο.

Η εφαρμογή –τελικό ολοκληρωμένο παραδοτέο- θα προκύψει από τη σύνθεση και την επεξεργασία είτε υφιστάμενων υποβάθρων, είτε από την παραγωγή νέων που προβλέπονται να παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, τα οποία
προκύπτουν από διαφορετικά μετρητικά ή μη εργαλεία επεξεργασίας, ενώ τα επιμέρους ψηφιακά παραδοτέα χαρακτηρίζονται είτε πολυμεσικά στο σύνολό τους, είτε κατά περίπτωση κινούμενης ή στατικής εικόνας, 3D animations,
εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας κλπ. Ειδικότερα, προβλέπεται μία σειρά δράσεων για την παραγωγή περιεχομένου με βάση ένα σενάριο βιωματικής περιήγησης στον χώρο των αρχαίων πόλεων, το οποίο
εξυπηρετείται από την ψηφιακή απόδοση των στοιχείων των φυσικών χώρων, τα οποία κατά τη σύνθεσή τους με ψηφιακά υπόβαθρα και περιεχόμενο, αποδίδουν τον ψηφιακό χώρο (Δίκτυο).

Ανοιχτός Διεθνής Δίκτυο Εικονικής Περιήγησης.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση